You are here:   Home Category Blog ประกาศ กทช. เรื่อง RLAN/WLAN (802.11), Channel/Freq/Power ที่ใช้ได้

ประกาศ กทช. เรื่อง RLAN/WLAN (802.11), Channel/Freq/Power ที่ใช้ได้

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2013 เวลา 19:38 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

บางคนอาจจะสงสัยครับว่า เมืองไทยตอนนี้ อนุญาติให้ใช้ความถี่ Wireless LAN (WiFi) ช่วงไหนบ้างและ Channel ไหนบ้าง

พอดีว่าผมสงสัยเรื่อง 802.11n ซึ่งควรจะใช้ที่ 5Ghz และกำลังเช็คเรื่อง Linux Wireless Regulatory Database ว่าต้อง update ไหม เลยไปค้น ๆ ดู ก็เจอ ปรากฏว่ามีประกาศ กทช. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ผมสรุปสั้น ๆ ให้จากประกาศตามนี้

คลื่นความถี่ที่อนุญาติ สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

Frequency Band: 2.400-2.500 GHz (802.11b channel 1-14, 802.11g/n channel 1-11 @20MHz)
Max Power: e.i.r.p. 0.1Watt
Usage: Indoor/Outdoor Use

Frequency Band: 5.150-5.350 Ghz (802.11a/n channel 35-64 @20MHz)
Max Power: e.i.r.p. 0.2Watt
Usage: Indoor Use Only

Frequency Band: 5.470-5.725 Ghz (802.11a/n channel 100-140 @20MHz)
Max Power: e.i.r.p. 1Watt
Usage: Indoor/Outdoor Use

Frequency Band: 5.725-5.850 Ghz (802.11a/n channel 149-165 @20MHz)
Max Power: e.i.r.p. 1Watt
Usage: Indoor/Outdoor Use

 

 

      เราจะเห็นได้ว่าคลื่นความถี่ที่น่าใช้และไม่มีคลื่นความถี่อื่นๆรบกวนคือ 5.4-5.8Ghzส่วนคลื่นความถี่ 2.4 ที่ใช้ทั่วไปนั้น ตอนนี้หนาแน่นไปทุกพื้นที่แล้วครับ ทำให้คุณภาพในการส่งสัญญาณผ่านคลื่นความถี่นี้ไม่ดีเท่าที่ควร

 

facebooklike

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหยดน้ำคอมพิวเตอร์ 51/6 หมู่ 5 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 
 
e-mail : [email protected]

 
   Copyright © 2008-2017 YODNAM COMPUTER LIMITED PARTNERSHIP
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 1 เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/012/2558